10-12th-Pass-Govt-Job-2024-10 & 12th Pass Govt Job 2024

10 & 12th Pass Govt Job 2024: ધોરણ 10 તથા 12 પાસ માટે 4000+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની ખુબ મોટી તક, પગાર ₹ 38,000 થી શરુ

10 & 12th Pass Govt Job 2024: ધોરણ 10 તથા 12 પાસ માટે 4000+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની ખુબ મોટી તક આવી ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે….

Read More