8th Pass Govt Job, 8th Pass Govt Job 2024

8th Pass Govt Job 2024: ધોરણ-8 પાસ માટે સરકારી કંપનીમાં ગવર્નમેન્ટ જોબ મેળવવાનો મોકો

8th Pass Govt Job 2024: ધોરણ-8 પાસ માટે સરકારી કંપનીમાં ગવર્નમેન્ટ જોબ મેળવવાનો મોકો આવી ચુક્યો છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. 8th Pass Govt Job 2024 | BCCL…

Read More