AMTS-Bharti-Mela-Gujarat

AMTS Bharti Mela Gujarat: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસમાં ડ્રાઈવર તથા કંડકટર માટે ખુબ મોટો ભરતી મેળો જાહેર, પગાર ₹ 28,000 સુધી

AMTS Bharti Mela Gujarat: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસમાં ડ્રાઈવર તથા કંડકટર માટે ખુબ મોટો ભરતી મેળો જાહેર થઈ ચુક્યો છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. AMTS Bharti Mela Gujarat…

Read More