UPSC-CAPF-Recruitment-2024

UPSC CAPF Recruitment 2024: કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા કુલ 506+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવાનો માટે સોનેરી તક

UPSC CAPF Recruitment 2024: કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા કુલ 506+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવાનો માટે સોનેરી તક આવી ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં…

Read More